[lang_en]RECALL Project[/lang_en][lang_bg]Проекта RECALL[/lang_bg][lang_el]Έργων RECALL[/lang_el][lang_ro]Proiectul RECALL[/lang_ro]

[lang_en]
RECALL logoRECALL is a European Union, Lifelong Learning ProgrammeLifelong Learning Programme project that has been developed to meet a need identified from years of research in working with user groups of people with learning disabilities and their teachers/trainers. This research has shown that on leaving compulsory education, people with learning disabilities, who have previously been provided with transport to allow them to access community activity, suddenly become excluded from lifelong learning and community activity because of their lack of independent travel skills.

RECALL’s major product is Route Mate, a route learning tool developed for Android in English, Bulgarian, Greek and Romanian, which allows people with a wide range of disabilities to plan and practice new routes to work, leisure and other activities that involve re-connecting with their communities. It also has a challenge mode which provides a range of playful activities to help people with disabilities understand the connection between map-based representations of the real world and these corresponding real world locations. The system concentrates on route learning rather than route guidance as the latter has been shown in research to suppress cognitive map development.

There are three modes of RECALL which have been implemented and tested to allow people with disabilities to develop new routes to work and other leisure and community activities; including Plan, Usage and Challenge. Our approach combines location based services with games based learning approaches.

The Plan and challenge Setting mode are available via the ‘Console’. If routes are planned here they are ‘pushed’ to the phone. The Route Mate App comprises the Plan, Use and Challenge modes.

The RECALL Project page is http://recall-project.eu

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

[/lang_en]
[lang_bg]
RECALL логоRECALL предлага нови възможности Програма "Обучение през целия живот"ие"на учащите с различни увреждания (обучителни, сензорни и физически) и на техните преподаватели/обучители и родители/болногледачи.

Ще им помогне (отново) да се свържат с възможностите за обучение и трудова заетост и да получат достъп до обществените услуги докато развиват умения, които са важни за собствената им безопасност извън техните домове.

RECALL значително разшири този подход като първо въвлече хора с различни обучителни, физически и сензорни увреждания, използвайки ключовите разработки за достъпност в операционната система Андроид (като например Eyes Free и нов текст към речевите библиотеки) и второ, добавяне на базирано на игрови модел обучение (в режим “Предизвикателство”), така че потребителите да могат да упражняват и затвърждават новите маршрути, които сами са създали в Режим “Планиране”, като по този начин се предлагат значителни и нови възможности за обучение и трудова заетост.

Нашият проект е разработен в отговор на нуждите, идентифицирани след няколкогодишни изследвания в работата с потребителски групи от хора с обучителни трудности и техните обучители. Тези изследвания показват, че при завършване на задължителното обучение, хората с обучителни трудности, на които преди това е бил осигурен транспорт, позволяващ им достъп до обществените дейности, внезапно стават изключени от ученето през целия живот и обществените дейности поради това, че не притежават умения за самостоятелно пътуване. В RECALL ще се реализират и тестват три режима, които позволяват на целевата група да планира, репетира, и след това в действителност да се възползват от възможностите за обучение, трудова заетост и свързване с останалата част от обществото. Този подход комбинира подходите за услуги, базирани на местоположението и учене, базирано на игри. Режимът Планиране промотира Създаденото от потребителя съдържание и позволява RECALL да се персонализира за потребителските нужди. Режимът Предизвикателство използва подходи за учене, базирано на игри и информация за контекста, за да ангажира потребителите в репетиране, обмисляне и затвърждаване на начините, по които те са планирали тяхното повторно свързване с тези възможности. Режимът Употреба също предлага възможности за самостоятелно учене чрез конкретизиране и персонализиране на основна общност и съобщения за безопасност по пътищата, които потребителите желаят да се задействат чрез местоположение.

Повече информация може да откриете на http://recall-projet.eu

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

[/lang_bg]
[lang_el]
Λογότυπο RECALLRECALL είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρόγραμμα δια βίου μάθησηςΠρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης του έργου που έχει αναπτυχθεί για να ικανοποιήσει μια ανάγκη που προσδιορίζονται από χρόνια έρευνας σε συνεργασία με ομάδες χρηστών των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες και τους δασκάλους / εκπαιδευτές τους. Αυτή η έρευνα έχει δείξει ότι για την υποχρεωτική εκπαίδευση, τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι έχουν προηγουμένως παρέχεται με τις μεταφορές που θα τους επιτρέψουν να έχουν πρόσβαση δραστηριότητα της κοινότητας, ξαφνικά αποκλείονται από τη δια βίου μάθηση και τη δραστηριότητα της κοινότητας, λόγω της έλλειψης των ανεξάρτητων δεξιοτήτων ταξίδια.

Σημαντικό προϊόν RECALL είναι Route Mate, μια διαδρομή εκμάθησης εργαλείο που αναπτύχθηκε για το Android στα αγγλικά, βουλγαρικά, ελληνικά και ρουμανικά, το οποίο επιτρέπει στους ανθρώπους με ένα ευρύ φάσμα αναπηρίες να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τις νέες διαδρομές στην εργασία, αναψυχή και άλλες δραστηριότητες που συνεπάγονται εκ νέου σύνδεση με κοινότητές τους. Διαθέτει επίσης μια λειτουργία πρόκληση, η οποία παρέχει μια σειρά από δραστηριότητες παιχνιδιάρικο για να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρίες κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ χάρτη με βάση αναπαραστάσεις του πραγματικού κόσμου και αυτών που αντιστοιχούν πραγματικές τοποθεσίες παγκοσμίως. Το σύστημα επικεντρώνεται στην πορεία μάθησης και όχι καθοδήγηση ως ο τελευταίος έχει αποδειχθεί σε έρευνα για να καταστείλει τη γνωστική ανάπτυξη χάρτη.

Υπάρχουν τρεις τρόποι RECALL που έχουν εφαρμοστεί και δοκιμαστεί ώστε να επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να αναπτύξουν νέες γραμμές προς εργασία και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες και της κοινότητας? Συμπεριλαμβανομένων Σχέδιο, Χρήση και πρόκληση. Η προσέγγισή μας συνδυάζει υπηρεσίες βασισμένες στη θέση με τα παιχνίδια που βασίζονται προσεγγίσεις μάθησης.

Το σχέδιο και η πρόκληση Λειτουργία ρύθμισης είναι διαθέσιμα μέσω του «Κονσόλα». Αν δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί εδώ είναι «έσπρωξε» στο τηλέφωνο. Το κινητό Mate διαδρομή περιλαμβάνει το σχέδιο, Χρήση και λειτουργίες πρόκληση.

Η σελίδα RECALL Έργων είναι http://recall-project.eu

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

[/lang_el]
[lang_ro]
Logo-ul RECALLRECALL este un proiect al Uniunii Europene finanţat prin Programul de Învățare pe toată durata viețiiProgramul de Învățare pe toată durata vieții, care a fost dezvoltat pentru a satisface o nevoie identificată de ani de cercetare în lucrul cu grupuri de utilizatori de persoane cu dizabilități de învățare și profesorii/formatorii lor. Această cercetare a arătat că, la plecarea din învățământul obligatoriu, persoanele cu dizabilități de învățare, care au fost anterior ajutaţi cu transportul pentru a le permite să acceseze activitatea comunității, devin brusc excluşi din învățarea continuă și activitatea comunității din cauza lipsei lor de competențe de a călători independent.

Produsul major al proiectului RECALL este aplicaţia Route Mate, un instrument învățare traseu dezvoltat pentru Android în limba engleză, bulgară, greacă și română, care permite persoanelor cu o gamă largă de handicap de a planifica și urma noi trasee pentru a lucra, timp liber și alte activități care implică re-conectarea cu comunitățile lor. Ea are, de asemenea, un mod de provocare, care oferă o gamă largă de activități ludice pentru a ajuta persoanele cu dizabilități să înțeleagă legătura dintre reprezentările pe hartă ale lumii reale şi corespondentul locaţiei din lumea reală. Sistemul se concentrează pe învățare traseu, mai degrabă decât de ghidare cum a fost demonstrat în cercetare.

Există trei moduri RECALL, care au fost puse în aplicare și testate, pentru a permite persoanelor cu dizabilități să dezvolte noi trasee către serviciu și alte activităţi de destindere, de comunitatei; incluzând modul Plan, Utilizare și Provocare. Abordarea noastră combină serviciile bazate pe localizare cu jocuri bazate pe învățare.

Modul Plan şi Provocare sunt disponibile prin intermediul “Consolei”. În cazul în care rutele sunt planificate aici, ele sunt “împinse” la telefon. Aplicaţia RouteMate cuprinde modurile Plan, Utilizare și Provocare.

Pagina Proiectul RECALL este http://recall-project.eu

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

[/lang_ro]